Zásady ochrany osobních údajů

Společnost (správce osobních údajů) poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

1. Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Bunkr Přáslavice z. s., ICO: 19409214, adresa: Přáslavice č.p. 335, 783 54 Přáslavice
Kontaktní osoba: Ing. Michal Netolický
 tel: +420 605 945 125 e-mail:bunkr@flenexa.com

2. Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti poskytování služeb – prohlídky bunkru a dalších souvisejících činností.

3. Právní základ:

 • Plnění či uzavření smlouvy.
 • Oprávněný zájem: za účelem zasílání aktuálních informací souvisejících s uzavřenou smlouvou a s poskytnutím služby.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;
 • účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;
 • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb;
 • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů správce osobních údajů.

1. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy, zpravidla vždy nejméně 3 roky..

2. Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování OÚ.

3. Práva subjektu údajů:

Každý subjekt osobních údajů má následující práva:

 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
 • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět,
 • vyžádat si přístup k údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování pravidel souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

¨

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.