Kamerový systém

Poučení subjektu – informace dle cl. 13 GDPR

Flenexa plus, spol. s r.o., Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice, IČ: 24741621, zastoupená Ing. Michalem Netolickým, jednatelem společnosti, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zaměstnance a všechny příchozí osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že: 

 • Veřejné prostory firmy Flenexa plus, spol. s. r.o. jsou monitorovány po 24 hodin denně kamerovým systémem. V záznamovém zařízení jsou uchovávány osobní údaje Subjektu údajů (kamerový záznam).
 • Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány za účelem ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob, a ochrany majetku a zdraví zaměstnanců.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je oprávněný zájem správce údajů.
 • Osobní údaje Subjektu údajů jsou uchovávány v záznamovém zařízení po dobu ½ roku. Délka uchovávání osobních údajů souvisí s kapacitou záznamového zařízení a je to také nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (například k prokázání porušení určitých povinností zaměstnance), krádeže apod. Záznamy se automaticky přepisují. V případě zaznamenání incidentu budou údaje uchovány po dobu nezbytnou k odstranění škodlivých následků zachyceného incidentu.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť prováděné zpracování svým rozsahem nenaplňuje předpoklady čl. 37 Nařízení pro povinné jmenování pověřence.
 • Záznamy nejsou poskytovány třetím stranám. Záznamy však mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v případě realizace ochrany práv správce či jiných osob, na závazný pokyn orgánů veřejné moci nebo při plnění jiné právní povinnosti.
 • Subjekt údajů má právo:
  • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
  • opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Za účelem realizace práv nebo poskytnutí dalších informací může subjekt údajů kontaktovat pověřenou osobu, Ing. Michala Netolického, jednatele společnosti, tel.: 604935025, e-mail michal.netolicky@flenexa.com