Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi:

Aritex CR s.r.o.
se sídlem: Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice
ICO: 02734231
Společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku od 5. 3. 2014 vedený u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C58380.

(dále „prodávající“), na straně jedné

a

třetí osobou (dále „kupující“), na straně druhé

prostřednictvím webového portálu nebo pokladny.

1.2 V případě osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený smluvní vztah nepoužijí ta ustanovení obchodních podmínek, které z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní vztah aplikovat.

1.3 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

1.4 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

běžnou cenou vstupenky“ cena vstupenky, která není zlevněnou cenou vstupenky.

držitelem vstupenky“ osoba, jež vstupenku předloží při vstupu na prohlídku.

kupujícím“ je osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu.

pokladnou“ pokladna prodávajícího umístěná na adrese Přáslavice 335 s otevírací dobou uvedenou na webovém portále.

prohlídkou“ prohlídka specifikovaná na webovém portálu www.bunkrpraslavice.cz a na pokladně a konaná v Bunkru na adrese Přáslavice 335.

vstupenkou“ vstupenka v listinné nebo elektronické podobě opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na prohlídku, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu nebo na pokladně.

webovým portálem“ internetová aplikace na adrese www.bunkrpraslavice.cz sloužící k poskytování informací o konaných prohlídkách a k objednávání vstupenek na tyto prohlídky.

zlevněnou cenou vstupenky“ snížená cena vstupenky, kterou je oprávněn si zakoupit dítě 6-15let nebo senior ve věku 65+.

1.5 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

2 Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka

2.1 Vstupenku s běžnou cenou vstupenky a/nebo se zlevněnou cenou vstupenky lze zakoupit pouze elektronicky.

2.2 Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu a na pokladně je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Nákup vstupenky opravňující k prohlídce provádí kupující na konkrétní termíny prohlídek.

2.3 Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu.

2.4 Po provedeném výběru počtu vstupenek se kupujícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je kupující povinen uhradit. Po provedení platby prostřednictvím platební karty bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno potvrzení o nákupu a vstupenka v elektronickém formátu na e-mail kupujícího. Kupující je povinen před zahájením prohlídky předložit zakoupenou vstupenku, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním zaslané elektronické vstupenky, nebo tuto vstupenku může předložit v elektronické podobě.

2.5 V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nedoručení vstupenky na e-mail kupujícího.

2.6 Prodávající upozorňuje, že prodej vstupenek na konkrétní termín prohlídky přes webový portál bude ukončen 15 minut před zahájením příslušné prohlídky.

2.7 Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál nebo pokladnu prodávající neodpovídá.

3 Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny času konání prohlídek a změny otevírací doby pokladny.

3.2 Prohlídky se konají pouze v českém jazyce.

3.3 Vstupenka opravňuje ke vstupu na prohlídku dle specifikací uvedených na této vstupence včetně přesného data a času konání.

3.4 Držitel vstupenky je povinen se s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou v elektronické formě dostavit na místo zahájení prohlídky v předstihu nejméně 15 minut.

3.5 Pokud se držitel vstupenky nedostaví ve sjednaném termínu (tj. v konkrétní čas, na který je vstupenka vystavena) na místo konání prohlídky, a to nejméně 15 minut před zahájením prohlídky, nebude umožněn držiteli vstupenky vstup na prohlídku, prohlídka bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši a kupující či držitel vstupenky nebude oprávněn žádat zpět vrácení ceny vstupenky či konání náhradního termínu prohlídky.

3.6 Předložením vstupenky při vstupu na místo konání prohlídky vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s pravidly sdělenými průvodcem před zahájením a v průběhu prohlídky a je povinen se podrobit provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání prohlídky a veškerým pokynům průvodce.

3.7 Držitel vstupenky je povinen při prohlídce zejména nedotýkat se vystavených exponátů, pohybovat se pouze po vyznačených trasách prohlídky.

3.9 Zvířata mají zákaz vstupu na prohlídku.

3.10 Držitel vstupenky bere na vědomí, že odpovědnost za nezletilé osoby nese jejich zákonný zástupce či jejich doprovod.

3.11 V případě, že držitel vstupenky poruší svým chováním provozní nebo návštěvní řád místa konání prohlídky nebo pokyny průvodce, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany prodávajícího, kterým je zejména okamžité ukončení prohlídky pro držitele vstupenky, který se dopustil tohoto porušení.

3.12 V případě vstupenky, kterou má právo si zakoupit pouze dítě nebo senior 65+, držitel takové vstupenky předloží před vstupem na prohlídku osobě provádějící kontrolu vstupenek platný doklad v podobě průkazu nebo karty opravňující držitele vstupenky ke slevě.

3.13 Držitel vstupenky je povinen seznámit se s obsahem podmínek uvedených na vstupence a s obsahem těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí prohlídky. Každý se účastní prohlídky výlučně na své vlastní riziko. Prodávající upozorňuje držitele vstupenky, že součástí prohlídky je sestup 4 patra pod zem a do stísněných uzavřených prostor a tento sestup vyžaduje dobrou fyzickou a psychickou zdatnost.

3.14 Držitel vstupenky odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci této prohlídky při nedodržení pokynů, se kterými byl seznámen před nebo v průběhu konání prohlídky, nebo při nedodržení pravidel sdělenými průvodcem před zahájením nebo v průběhu prohlídky nebo stanovených v provozním a návštěvním řádu místa konání prohlídky.

3.15 Pokud se osoba neprokáže před zahájením prohlídky platnou vstupenkou na daný termín, nebude této osobě umožněno zúčastnit se prohlídky a prohlídka bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši.

3.16 Během prohlídek není dovoleno pořizovat jakýkoliv audiovizuální nebo zvukový záznam. Fotografování je dovoleno pouze pro osobní účely. V případě, že jakékoliv materiály z prohlídky budou prezentovány veřejně (na výstavě, internetu, publikačně apod.), je to možné jen s písemným povolením Prodávajícího.

4 Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky).

5 Reklamační řád

5.1 Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále „reklamace“). Reklamace musí být učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uskutečnění prohlídky, nebo v .případě, že prohlídka neproběhla, ode dne, kdy měla být prohlídka uskutečněna.

5.2 Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@bunkrpraslavice.cz anebo písemně na adresu Aritex CR s.r.o., Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v rámci které bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace.

5.3 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4 Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace prodávající zašle odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.5 V případě zrušení prohlídky prodávajícím, není-li uvedeno jinak, je kupující povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu. Buď osobně přímo na pokladně nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese info@bunkrpraslavice.cz.

5.6 Při jakémkoliv zcizení vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen upozornit nabyvatele, že v případě zrušení prohlídky vrací prodávající peníze výlučně tomu, kdo vstupenku zakoupil (kupujícímu).

5.7 Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát.

5.8 Za ztracenou vstupenku se neposkytuje náhrada.

5.9 Jakýkoliv dodatečný zásah na vstupence ji činí neplatnou. Vstupenka je zneplatněna prvním načtením čárového kódu uvedeného na vstupence při vstupu na prohlídku.

5.10 Objednávky, kde nebude platba dokončena do 1 dne od objednání, budou automaticky stornovány.

6 Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

6.1 Ustanovení tohoto čl. 6 se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé.

6.2 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že prodávající k ní kupujícímu umožní přístup k jeho výzvě.

6.3 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy:

a) otevření webového portálu;
b) provedení výběru konkrétního termínu konání prohlídky a počtu vstupenek;
b) vyplnění údajů o kupujícím na webovém portálu včetně vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje);
d) zaškrtnutí políčka, jímž kupující potvrdí seznámení se s obchodními podmínkami a informacemi o nakládání a ochraně osobních údajů;
e) provedení úhrady kupní ceny.

6.5 Kupující má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

6.6 Prodávající po uzavření kupní smlouvy poskytne kupujícímu v textové podobě kromě znění kupní smlouvy (potvrzení objednávky) i znění těchto obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku odkazujícího na tyto obchodní podmínky.

6.7 Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

6.8 Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

6.9 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz

Internetová stránka tohoto subjektu je:
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.bunkrpraslavice.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

7.2 Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2022.