Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi:

Bunkr Přáslavice z. s.
se sídlem: Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice
ICO: 19409214
Spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku od 22. 6. 2023 vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka L 20859.

(dále „prodávající“), na straně jedné

a

třetí osobou (dále „kupující“), na straně druhé

prostřednictvím webového portálu nebo pokladny.

1.2 Vstupenky je možné zakoupit pouze elektronicky prostřednictvím webového portálu.

1.3 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

1.4 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

běžnou cenou vstupenky“ cena vstupenky, která není zlevněnou cenou vstupenky.

držitelem vstupenky“ osoba, jež vstupenku předloží při vstupu na prohlídku.

kupujícím“ je osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu.

prohlídkou“ prohlídka specifikovaná na webovém portálu www.bunkrpraslavice.cz a na pokladně a konaná v Bunkru na adrese Přáslavice 335.

vstupenkou“ vstupenka v listinné nebo elektronické podobě opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na prohlídku, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu.

webovým portálem“ internetová aplikace na adrese www.bunkrpraslavice.cz sloužící k poskytování informací o konaných prohlídkách a k objednávání vstupenek na tyto prohlídky.

zlevněnou cenou vstupenky“ snížená cena vstupenky. Vstupenka za zlevněnou cenu opravňuje k jednorázovému vstupu na prohlídku držitele vstupenky, který je ve věku 6–15 let, nebo 65 a více let, přičemž tuto skutečnost je povinen před prohlídkou prodávajícímu prokázat platným dokladem.

1.5 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

2 Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka

2.1 Vstupenku s běžnou cenou vstupenky a/nebo se zlevněnou cenou vstupenky lze zakoupit pouze elektronicky prostřednictvím webového portálu.

2.2 Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Nákup vstupenky opravňující k prohlídce provádí kupující na konkrétní termíny prohlídek.

2.4 Pro zakoupení vstupenky je kupující povinen prostřednictvím webového portálu vyplnit své identifikační (jméno a příjmení) a kontaktní (email a telefonní číslo) údaje, zvolit (objednat) si konkrétní termín prohlídky a celkový počet vstupenek. Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu.

2.5 Po provedeném výběru počtu vstupenek se kupujícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je kupující povinen uhradit. Po provedení platby prostřednictvím platební karty bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno potvrzení o nákupu a vstupenka v elektronickém formátu na e-mail kupujícího. Kupující, respektive držitel vstupenky, je povinen před zahájením prohlídky předložit zakoupenou a platnou vstupenku, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním zaslané elektronické vstupenky, nebo v elektronické podobě. V opačném případě mu nebude umožněn vstup na prohlídku.

2.6 V případě, že kupující zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá prodávající za nedoručení vstupenky na e-mail kupujícího.

2.7 Prodávající upozorňuje, že prodej vstupenek na konkrétní termín prohlídky přes webový portál bude ukončen 15 minut před zahájením příslušné prohlídky.

2.8 Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál prodávající neodpovídá.

2.9 Kupní smlouvu není možné po jejím uzavření ze strany kupujícího zrušit či jakkoli měnit, zejména není možné žádat vrácení kupní ceny či změnu termínu prohlídky. Změna termínu prohlídky je možná, pokud kupující v rámci kupní smlouvy k předmětné vstupence zakoupil za příplatek rovněž i „změnu termínu“, přičemž v takovém případě je termín prohlídky možno změnit nejpozději 24 hodin před datem a časem původního termínu prohlídky.

2.10 Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za průběh platby v platební bráně, na kterou je kupující přesměrován v rámci úhrady kupní ceny.

3 Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny času konání prohlídek.

3.2 Prohlídky se konají pouze v českém jazyce, ve výjimečných případech po dohodě s prodávajícím je možné zorganizovat prohlídku i anglicky.

3.3 Vstupenka opravňuje ke vstupu na prohlídku dle specifikací uvedených na této vstupence včetně přesného data a času konání.

3.4 Držitel vstupenky je povinen se s vytištěnou vstupenkou nebo vstupenkou v elektronické formě dostavit na místo zahájení prohlídky v předstihu nejméně 15 minut.

3.5 Pokud se držitel vstupenky nedostaví ve sjednaném termínu (tj. v konkrétní čas, na který je vstupenka vystavena) na místo konání prohlídky, a to nejméně 15 minut před zahájením prohlídky, nebude umožněn držiteli vstupenky vstup na prohlídku, prohlídka bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši a kupující či držitel vstupenky nebude oprávněn žádat zpět vrácení ceny vstupenky či konání náhradního termínu prohlídky.

3.6 Předložením vstupenky při vstupu na místo konání prohlídky vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s pravidly sdělenými průvodcem před zahájením a v průběhu prohlídky a je povinen se podrobit provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání prohlídky a veškerým pokynům průvodce.

3.7 Držitel vstupenky je zejména povinen se při prohlídce nedotýkat vystavených exponátů a je povinen pohybovat se pouze po vyznačených trasách prohlídky.

3.9 Zvířata mají zákaz vstupu na prohlídku.

3.10 Držitel vstupenky bere na vědomí, že odpovědnost za nezletilé osoby, či za osoby s omezenou svéprávností, nese jejich zákonný zástupce, opatrovník či jejich doprovod.

3.11 V případě, že držitel vstupenky poruší svým chováním provozní nebo návštěvní řád místa konání prohlídky nebo pokyny průvodce, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany prodávajícího, kterým je zejména okamžité ukončení prohlídky pro držitele vstupenky, který se dopustil tohoto porušení.

3.12 Držitel vstupenky je povinen seznámit se s obsahem podmínek uvedených na vstupence a s obsahem těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí prohlídky. Každý se účastní prohlídky výlučně na své vlastní riziko. Prodávající upozorňuje držitele vstupenky, že součástí prohlídky je sestup 4 patra pod zem a do stísněných uzavřených prostor a tento sestup vyžaduje dobrou fyzickou a psychickou zdatnost.

3.13 Držitel vstupenky odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci této prohlídky při nedodržení pokynů, se kterými byl seznámen před nebo v průběhu konání prohlídky, nebo při nedodržení pravidel sdělenými průvodcem před zahájením nebo v průběhu prohlídky nebo stanovených v provozním a návštěvním řádu místa konání prohlídky.

3.14 Pokud se osoba neprokáže před zahájením prohlídky platnou vstupenkou na daný termín, nebude této osobě umožněno zúčastnit se prohlídky a prohlídka bude považována za řádně poskytnutou a prodávajícímu za ni náleží kupní cena v plné výši.

3.16 Během prohlídek není dovoleno pořizovat jakýkoliv audiovizuální nebo zvukový záznam. Fotografování je dovoleno pouze pro osobní účely. Veřejná prezentace jakýchkoli materiálů z prohlídky, fotografií atp. (na výstavě, internetu, publikačně apod.) je možná jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.

4 Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (tj. ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu) odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času podle níž má být plněno v určitém datu nebo v určitém období.

5 Automatické storno

5.1 Objednávky vstupenek, u nichž nebudou kupní ceny uhrazeny do jedné hodiny od jejich provedení, budou ze strany prodávajícího automaticky stornovány (zrušeny).

6 Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

6.1 Ustanovení tohoto čl. 6 se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé.

6.2 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího s tím, že prodávající k ní kupujícímu umožní přístup k jeho výzvě.

6.3 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy:

a) otevření webového portálu;
b) provedení výběru konkrétního termínu konání prohlídky a počtu vstupenek;
b) vyplnění údajů o kupujícím na webovém portálu včetně vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje);
d) zaškrtnutí políčka, jímž kupující potvrdí seznámení se s obchodními podmínkami a informacemi o nakládání a ochraně osobních údajů;
e) provedení úhrady kupní ceny.

6.5 Kupující má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

6.6 Prodávající po uzavření kupní smlouvy poskytne kupujícímu v textové podobě kromě znění kupní smlouvy (potvrzení objednávky) i znění těchto obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku odkazujícího na tyto obchodní podmínky.

6.7 Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

6.8 Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

6.9 S případnými stížnostmi je kupující oprávněn obrátit se na prodávajícího, a to zejména formou emailu na emailovou adresu prodávajícího bunkr@flenexa.com, kde bude stížnost vyřízena v souladu s interním procesem prodávajícího. Pokud by stížnost nebyla vyřízena ke spokojenosti kupujícího, který je spotřebitelem, může svou stížnost adresovat níže uvedenému subjektu mimosoudního řešení sporů nebo prostřednictvím níže uvedené ODR platformy.

6.10 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz

Internetová stránka tohoto subjektu je:
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online (ODR platforma), která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7 Práva z vadného plnění a jejich uplatnění (reklamace)

7.1 Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy vůbec, nebo plnil-li vadně, zejména tedy neplnil-li řádně a včas (např. neplnil-li prodávající v ujednaném množství, jakosti a provedení), může kupující uplatnit své právo z vadného plnění u prodávajícího (dále „reklamace“). V rámci reklamace je kupující povinen uvést svoje kontaktní údaje. Není-li reklamace učiněna u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující zjistit, soud právo z vadného plnění kupujícímu nepřizná. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové vstupenky nebo nové prohlídky,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odst. 7.3 těchto obchodních podmínek.

7.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

7.4 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového plnění. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.5 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.6 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.7 Veškeré reklamace a dotazy je ze strany kupujícího třeba doručit prodávajícímu bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@bunkrpraslavice.cz anebo písemně na adresu Bunkr Přáslavice z. s., Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice. Kupující je povinen uvést ve své reklamaci svoji e-mailovou adresu, v rámci které bude probíhat komunikace prodávajícího s kupujícím ohledně reklamace. Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn učinit reklamaci jakoukoli formou, nicméně i u něj je prodávajícím z důvodu průkaznosti doporučena forma písemná.

7.8 Je-li kupující spotřebitelem je prodávající povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit a spotřebitele o tom informovat nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9 Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem, při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.10 Prodávající je v odůvodněných případech (zejména z technických důvodů v rámci nichž by mohla být ohroženo zdraví účastníků prohlídky, např. v případě nepříznivých klimatických podmínek, výpadku elektrické energie apod.) oprávněn zrušit prohlídku. V případě zrušení prohlídky prodávajícím, není-li uvedeno jinak, je kupující oprávněn zažádat o vrácení kupní ceny vstupenek, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@bunkrpraslavice.cz (spotřebitel není omezen formou žádosti, nicméně z důvodu průkaznosti se i jemu písemná forma doporučuje).

7.11 V případě zrušení prohlídky a vrácení kupní ceny prodávajícím bude kupní cena výlučně kupujícímu, který vstupenku na předmětnou prohlídku zakoupil.

7.12 Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát.

7.13 Za ztracenou vstupenku se neposkytuje náhrada.

7.14 Jakýkoliv dodatečný zásah na vstupence ji činí neplatnou.

7.15 Vstupenku je možné uplatnit (použít) pouze jedenkrát. Po prvním načtení čárového kódu umístěné na vstupence při vstupu na prohlídku je vstupenka pro další použití zneplatněna.

7.15 Kupující není oprávněn zakoupené vstupenky dále přeprodávat.

 

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.bunkrpraslavice.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

8.2 Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

8.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2023.